Methods for regional clusters economic systems modelling comparison

Danylo Andriiovych Pyrogov, National University of Kyiv-Mohyla Academy


Author's ORCID identifiers:


Abstract


Political and economic crises create a new unstable situation for regional development of the country. The region is the basic macroeconomic structure that influences the country’s prosperity. We suggest an effective method of regional development based on cluster structures and identify the main approaches for modeling of such structures analyzed and the optimal one.Keywords


region; cluster; modelling; economic system; cluster structure.

References


Bakaev, A. A., Gritsenko, V. I., & Bondarenko, G. V. (1999). Kompleks makroekonomicheskih modeley prognozirovaniya

ekonomiki Ukrainyi po razlichnyim stsenariyam ee razvitiya [Complex of macroeconomic models for Ukraine’s economy

forecasting under the different development scenarios]. Vestn. SevGTU. Ekonomika i finansyi, 21, 95–100.

Bakaev, A. A., Bondarenko, G.V., & Lebeda, G.B. (1994). Metodika sistemnogo konstruirovaniya kompleksa modeley prognozirovaniya sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Ukrainyi [Methods of system construction of themodel complex for socio-economic development of Ukraine forecasting]. Ekonomiko-matematicheskoe modelirovanie sotsialno-ekonomicheskih sistem: sb. nauchn. tr. NAN Ukrainyi. In-t kibernetiki im. V. M. Glushkova. 55–63.

Bureeva, N. N. (2007). Mnogomernyiy statisticheskiy analiz s ispolzovaniem PPP “STATISTICA”. Uchebno-metodicheskiy

material po programme povyisheniya kvalifikatsii “Primenenie programmnyih sredstv v nauchnyih issledovaniyah i prepodavanii matematiki i mehaniki”. [Multidemencional statistical analysis with the usage of PPP Statistica]. Nizhniy Novgorod.

Voynarenko, M. P. (2013). Klasteryi v institutsionalnoy ekonomike: monografiya [Clusters in the institutional economy. Monography]. SPb.: ANO IPEV.

Gavrilov, A. I. (2002). Regionalnaya ekonomika i upravlenie: ucheb. posob. dlya vuzov [Regional economy and management, study guide]. M.: YuNITI-DANA.

Heyets’, V. M., & Semynozhenko, V. P. (2006). Innovacijni perspektyvy Ukrayiny: monografiya [Innovational prospectives of Ukraine. Monography]. Harkiv: Konstanta.

Heyets’, V. M. et al. (2005). Modeli i metody sotsial’no-ekonomichnoho prohnozuvannya: pidruchnyk [Models and methods of socio-economic planning: textbook]. Kharkiv: “INZhEK”.

Heyets’, V. M. (2008). Klastery i merezhevi struktury v ekonomitsi – tema dosyt’ tsikava, ale do kintsya shche ne vyvchena [Clusters and network structures – interesting but underdeveloped topic of research]. Ekonomist, 10, 10–11.

Denisov, G. A. (2011). O primenenii balansovyih modeley v upravlenii klasterami regionalnoy ekonomiki [About usage

of balance models in the cluster management of the regional economy]. Novyie tehnologii, 2, 79–83.

Bakayev, O. O., Bazhan, L. I., Bakayev, L. O., Bober, K. A., & Hrytsenko, V. I. (2005). Ekonomiko-matematychni modeli ekonomichnoho zrostannya, Mizhnar. nauk.-navch. tsentr inform. tekhnolohiy ta system. [Economic and mathematical models of economic development, international learning centre of informational technologies and systems]. K.: Nauk. dumka.

Voynarenko, M. P. (2014). Klastery v ekonomitsi Ukrayiny: Monohrafiya [Clusters in the Ukrainian economy: monography]. Khmel’nyts’kyy: KhNU, FOP Mel’nyk A. A.

Mamonova, V. V. (2010). Klastery yak instrument rehional’noho rozvytku: materialy naukovo-praktychnoho seminaru [Clusters as instrument of regional development: materials of sciencepractical seminar]. Kh.: KharRI NADU.

Romashko, S. M., Savras, I. Z., Selivestov, R. H., & Yurynets’, R. V. (2013). Modelyuvannya sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku terytoriy: nauk.-metod. Rozrobka [Modelling of regional socio-economic development: scince-methodological reading]. K.: NADU.

Odintsova, L. A. (2007). Planirovanie na predpriyatii: Uchebnik dlya vuzov [Enterprise planning: textbook for universities]. M.: Akademiya, 272 p.

Porter, M. E. (2005). Konkurentsiya [Competititvness]. Izdatelskiy dom «Vilyams».

Putilov, V. A., & Gorohov, A. V. (2002). Sistemnaya dinamika regionalnogo razvitiya : mnogorafiya [System dynamics of the regional development: monography]. Murmansk: NITs «Pazori».

Rayzberg, B. A., Lozovskiy, L. Sh., & Starodubtseva, E. B. (2007). Sovremennyiy ekonomicheskiy slovar [Contemporary

economics vocabulary]. M.: INFRA-M.

Tshay, S. M. (1991). Zadachi kalendarnogo planirovaniya na seti slozhnoy strukturyi [Problems of the calendar planning on the network of complex structure]. Novosibirsk: NTU Novosibirsk.

Ponomarenko, V. S., Kizimyi, N. A., & Klebanovoy, T. S. (2009). Sovremennyie problemyi modelirovaniya sotsialnoekonomicheskih sistem. Kolektivna monografIya [Contemporary problems of socio-economic systems modeling. Collective monography]. K., M.: FLP Aleksandrova K. M.: ID «INZhEK».

Sukhorukov, A. I., & Kharazishvili, Yu. M. (2012). Modelyuvannya ta prohnozuvannya sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrayiny: monohrafiya [Modeling and forecasting of the socio-economic development of Ukraine’s regions]. K.: NISD.

Tarasyuk, H. M., Shvab, L. I. (2005). Planuvannya diyal’nosti pidpryyemstva: Navch. Posib [Planning in the enterprice activity]. K.: Karavela.

Yanenkova, I. H. (2013). Orhanizatsiynyy resurs innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Organizational resource of the economic development]. Doctoral thesis abstract. Kyiv.

Kriesel, D. (2007). A brief introduction to neural Networks. No official publisher. Retrieved from http://www.dkriesel.com.

Mirkin, B. (1996). Mathematical Classification and Clustering, Dordrecht. Kluwer Academic Publishers.

Graupe, D. (2013). Principles of artificial neural networks. Singapore: World Scientific.

Porter, М. Е. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press.


Citations

Cite this article in APA format:

Pyrogov, D. (2016). Methods for regional clusters economic systems modelling comparison. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 1(1), 138-144.

Cite this article in GOST format:

Pyrogov Danylo. Methods for regional clusters economic systems modelling comparison // Scientific Papers NaUKMA. Economics. - 2016. - Vol. 1, N. 1. - P. 138-144.

Altmetrics

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
ISSN: 2519-4747 (online); 2519-4739 (print)