Comparison of Existing Approaches to Evaluating Financial Stability of Insurance Companies

Anton Valeriyovych Lytvyn, National University of Kyiv-Mohyla Academy


Author's ORCID identifiers:


Abstract


In the article the main approaches to evaluating financial stability of insurance companies are discussed, as well as the positive and negative characteristics of each of them are analyzed. Based on the analysis, the possible ways to improve the approaches to evaluating financial stability of insurance companies are outlined.


Keywords


financial stability; bankruptcy; financial condition; insurance company; financial analysis; econometric models and methods; rating

References


Асабина С. Н. Зарубежная практика рейтинговой оценки страховых организаций / Светлана Асабина // Страховое дело. – 2001. – № 10. – С. 12–22.

Борисов Б. ?. Динамический финансовый анализ: концепция и возможности применения в России / Борис Борисов, Федор Смоляков // Страховое дело. – 2004. – № 5. – С. 42–51.

Бридун Є. В. Моделювання страхового механізму компен¬сації еколого–економічних збитків / Є. В. Бридун. – Харків : Форт, 2004. – 256 с.

Добош Н. Оцінка фінансової стійкості страховика / Н. Добош // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – № 19.–С. 207–212.

Ермасов С. В. Страхование: учеб. пособ. для вузов / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. – М.: Юнити–ДАНА, 2004. – 462 с.

Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків / Державна комісія з регулювання ринків фінан¬сових послуг України. – № 3775 (Нормативний документ Держфінпослуг. Розпорядження) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.(lф.gov.ua/files/RK–3775.pdf.

Рейтинг стабільності страхових компаній // Україна Бізнес Ревю. Фінансово–економічний тижневик. –2011.–25 жов¬тня. –№ 17.–С. 4–5.

Ткаченко Н. В. Фінансова стійкість і фінансова стабільність страхової системи: розмежування понять [Електронний ре– сурс] / Н. В. Ткаченко // Фінансово–кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – 2011. – № 1 (10). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fkd/201 l_l/part2/49.pdf.

Шірінян Л. В. Фінансова стійкість страхових компаній та шляхи її забезпечення : дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / Шірінян Лада Василівна. – X., 2008. – 232 с.

А. М. Best's Insurance Rating Methodology [Електронний ре¬сурс]. – Режим доступу: http://www.ambest.com/ratings/methodology/canadianbcar.pdf.

Issseveroglu G. Prediction the financial success in turkish insurance companies / G. Isseveroglu // Ankara University Journal. – № 62–4. – P. 125–140.


Citations

Cite this article in APA format:

Lytvyn, A. (2013). Comparison of Existing Approaches to Evaluating Financial Stability of Insurance Companies. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 146, 68-72.

Cite this article in GOST format:

Lytvyn Anton. Comparison of Existing Approaches to Evaluating Financial Stability of Insurance Companies // Scientific Papers NaUKMA. Economics. - 2013. - Vol. 146. - P. 68-72.

Altmetrics

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
ISSN: 2519-4747 (online); 2519-4739 (print)