Development of Industrial Marketing in the Context of Current Market Transformations

olodymyr asyl'ovych ossokha, National University of Kyiv-Mohyla Academy


Author's ORCID identifiers:


Abstract


The article deals with functioning features of market related to products for industrial purposes. Justified concepts, technologies, actions and tools activating industrial marketing. Outlined factors promoting demand for industrial products. Proposed perspective ways of developing marketing in industrial businesses.


Keywords


market; products; conception, technology; measures; instruments

References


Minett S. (2003). Promyshlennyj marketyng: pryncypyalno novyj podxod k reshenyyu marketyngovyx zadach. Moskva: Vylyams, 208.

Kovalev A. (2008). Promyshlennyj marketyng : monografyya. Moskva: Centr markety`ngovyh y`ssledovany`j y` menedzhmenta, 128.

Pavlenko A. F., Vovchak A.V,, Prymak T.O. (2005). Markety`ngovi komunikaciyi: suchasna teoriya i prakty`ka: monografiya. Kyiv: KNEU, 408 s.

Kotler F., Keller K. L., Pavlenko A. F. (2008). Markety`ngovy`j menedzhment: pidruchny`k. Ky`yiv: Ximdzhest, 720.

Kudenko N. V. (2012). Strategichnyj marketyng: pidruchnyk. Kyiv: KNEU, 523.

Oklander M. A. (2002). Problemy formuvannya marketyngovoyi systemy krayiny. Kyiv: Nauk. dumka, 168.

Rossoxa V.V. (2013). Specyfika promyslovogo marketyngu. Oblik, kontrol` ta analiz v upravlinni pid-pryyemnyczkoyu diyalnistyu: materialy` X mizhnarodnoyi nauk.–prakty`ch. konf. Vidp. red. V. M. Yacenko. – Cherkasy`: ChDTU, 12–13.

Kosenko O. P. (2010). Osobly`vosti segmentuvannya promy`slovogo ry`nku. Retrieved from library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_5/statti/KosenkoOP.pdf.

Rossoxa V.V. (2012). Promyslovyj i spozhyvchyj marketyng: osoblyvosti ta instrumenty. AgroInKom, 7–9, 85–89.

Ivanov L. (2010). Promyshlennyj marketyng Retrieved from

http://www.f–abp.ru/indm.php.


Citations

Cite this article in APA format:

, . (2016). Development of Industrial Marketing in the Context of Current Market Transformations. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 172, 74-80.

Cite this article in GOST format:

. Development of Industrial Marketing in the Context of Current Market Transformations // Scientific Papers NaUKMA. Economics. - 2016. - Vol. 172. - P. 74-80.

Altmetrics

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
ISSN: 2519-4747 (online); 2519-4739 (print)